Algemene Voorwaarden

Deel 1: Algemene clausules

Artikel 1. Definities 

1.1. PHÉRA: PHÉRA bv, besloten vennootschap, gevestigd te  2845 Niel (België) aan de Galileilaan 15, ingeschreven in het  handelsregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0780.747.654. 

1.2. Klant: rechtspersoon met wie PHÉRA een overeenkomst is  aangegaan. 

1.3. Partijen: PHÉRA en Klant samen. 

1.4. Overeenkomst: Elke overeenkomst tussen Partijen  strekkende tot het verlenen van diensten door PHÉRA aan  de Klant en/of het leveren van zaken door PHÉRA aan de  Klant en/of het verrichten van enige andere prestatie door  PHÉRA ten behoeve van de Klant. 

1.5. Eindgebruiker: een natuurlijk persoon die gebruik maakt van  een product en/of dienst van PHÉRA die hem ter hand  worden gesteld door of via een Klant.  

Artikel 2. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes,  aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen,  overeenkomsten van diensten en/of producten door of  namens PHÉRA. 

2.2. Deze voorwaarden worden strikt nageleefd, ongeacht of  deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane  offertes, aanbiedingen, werkzaamheden en bestellingen of  reeds gesloten overeenkomsten. 

2.3. Indien PHÉRA in voorkomend geval niet de strikte naleving  van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet mee dat deze  voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat PHÉRA  het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet  soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze  voorwaarden te verlangen. 

2.4. Aanvullende bepalingen met betrekking tot de specifieke  product- en dienstverlening van PHÉRA zijn beschreven in  DEEL 2 en verder, waarvan de toepasselijkheid aldaar wordt  gekaderd. 

2.5. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als  zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 2.6. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of  afwijkende algemene voorwaarden van de Klant of van  derden uitdrukkelijk uit. 

2.7. Door een product van PHÉRA aan te kopen en/of door een  beroep te doen op een dienst van PHÉRA, geeft de Klant zijn  akkoord met deze voorwaarden.

Artikel 3. Prijzen 

3.1. Alle prijzen die PHÉRA hanteert, zijn in euro, zijn exclusief  btw en exclusief eventuele overige kosten, zoals  administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of  transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of  uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. 

3.2. Alle prijzen die PHÉRA hanteert voor haar producten en  diensten, op haar website of via een ander medium kenbaar  gemaakt, kunnen te allen tijde wijzigen. 

3.3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of  onderdelen daarvan, of diensten, die PHÉRA niet kon  voorzien ten tijde van de initiële prijsraming en het tot stand komen van de Overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot  prijsverhogingen. 

3.4. De Klant heeft het recht om een Overeenkomst te ontbinden  als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in 3.3, tenzij  de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling. 

3.5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door  PHÉRA vastgesteld op basis van de werkelijk bestede uren  en/of vergoedingen gevraagd voor specifieke diensten. 

3.6. Waar de prijs wordt berekend op basis van het aantal  werkelijk bestede uren, wordt de prijs berekend volgens de  gebruikelijke uurtarieven die aan de Klant kenbaar worden  gemaakt via de website van PHÉRA, in de editie die geldig  is in de periode waarin de diensten worden verricht, tenzij  een afwijkend uurtarief is overeengekomen. 

3.7. Voor een aantal diensten wordt de prijs (deels) bepaald op  basis van een specifieke vergoeding voor de gevraagde  dienst. Deze vergoedingen worden aan de Klant kenbaar  gemaakt via de Overeenkomst, in de editie die geldig is in  de periode waarin de diensten worden verricht, tenzij een  afwijkende vergoeding is overeengekomen. 

3.8. Indien partijen voor een dienstverlening door PHÉRA een  totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs,  tenzij beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste  prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn  overeengekomen. 

3.9. PHÉRA is gerechtigd om tot 10 % van de richtprijs af te  wijken. 

3.10. Indien de richtprijs meer dan 10 % hoger uit gaat vallen,  verplicht PHÉRA zich ertoe de Klant tijdig te informeren  waarom de prijs onverwacht hoger uitvalt. 

3.11. PHÉRA heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. 3.12. Voorafgaand aan de ingang van de prijsaanpassingen, zal  PHÉRA deze kenbaar maken aan de Klant. 

3.13. De Klant heeft het recht om de Overeenkomst met PHÉRA te beëindigen, indien hij niet akkoord gaat met de  prijsaanpassing. 

Artikel 4. Betalingen en betalingstermijn 

4.1. Afhankelijk van het soort product of dienst waarvoor een  Klant een Overeenkomst aangaat met PHÉRA, kan PHÉRA een aanbetaling vragen voor een bepaald percentage van  het totaalbedrag. Of een product of dienst (deels) vooraf  betaald moet worden, wordt de Klant ten laatste kenbaar  gemaakt op het moment van het aangaan van de  Overeenkomst. 

4.2. Voor producten of diensten die (deels) achteraf betaald  mogen worden, dient de Klant de betaling binnen 30 kalenderdagen na de zenddatum van de factuur die van  toepassing is op het product of de verrichtte dienst. Hiervan  kan enkel worden afgeweken na uitdrukkelijke en  schriftelijke overeenkomst tussen de partijen. 

4.3. Betalingstermijn worden beschouwd als fatale  betalingstermijnen. Dit betekent dat indien de Klant het  overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van  het betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in  verzuim en in gebreke is, zonder dat PHÉRA de Klant hiervoor een aanmaning hoeft te sturen, of in gebreke hoeft  te stellen.

4.4. Indien de Klant de fatale betalingstermijn niet respecteert,  behoudt PHÉRA het recht incassokosten in rekening te  brengen met een minimum van € 80,00 en een maximum  dat afhankelijk is van het openstaande bedrag.  Incassokosten bedragen:

 • 15 % over de eerste € 5.000,00;
 • € 750,00 plus 10 % over de daarop volgende € 5.000,00;
 • € 1.250,00 plus 5 % over de volgende € 10.000,00;
 • € 1.750,00 plus 1 % over de volgende € 230.000,00; 
 • € 4.050,00 plus 0,5 % over de rest van het bedrag met  een maximum van € 10.000,00. 

Aanvullende kosten door inschakeling van een externe  incassodienst worden op de Klant verhaald. 

4.5. PHÉRA behoudt zich het recht voor om een levering  afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling, alsook een  zekerheid te eisen voor het totale bedrag van de diensten of  producten, alsook het leveren of verrichten van (een deel  van) de overeengekomen producten en/of diensten uit te  stellen tot de (aan)betaling is voldaan.

Artikel 5. Aanbiedingen en offertes 

5.1. Aanbiedingen en offertes van PHÉRA zijn vrijblijvend, tenzij  daarin uitdrukkelijk anders vermeld. 

5.2. In geval van een aanbod of offerte wordt dit duidelijk  kenbaar gemaakt door de vermelding van “Aanbod” of  “Offerte” op het betreffende voorstel. 

5.3. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij  een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte  staat vermeld. 

5.4. Als de Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende  termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte. 5.5. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen,  tenzij Partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn  overeengekomen

Artikel 6. Aanvaarding 

6.1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding,  behoudt PHÉRA zich het recht voor de offerte of het aanbod  alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in  te trekken, zonder dat de Klant hieraan enige rechten kan  ontlenen. 

6.2. Mondelinge aanvaardingen van de Klant verbindt PHÉRA  slechts, nadat de Klant deze schriftelijk (of elektronisch)  heeft bevestigd.

Artikel 7. Aanvang van de Overeenkomst 

7.1. Een Overeenkomst komt tot stand indien de Klant de door  PHÉRA verzonden of voorgelegde schriftelijke of  elektronische opdrachtbevestiging voor akkoord  ondertekent en deze door PHÉRA wordt ontvangen, dan wel  op het moment waarop PHÉRA een begin maakt met de  uitvoering van de opdracht en betaling door de Klant van het  eventuele voorschot. 

7.2. Het is PHÉRA uitdrukkelijk toegestaan gelijktijdig  werkzaamheden uit te voeren voor en meerdere  Overeenkomsten te sluiten met verschillende Klanten en/of  derden. 

7.3. PHÉRA is te allen tijde gerechtigd een verzoek tot opdracht  zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 8. Hoofdelijke aansprakelijkheid van de Klant

8.1. Als PHÉRA een Overeenkomst aangaat met meerdere  Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de  nakoming van de verbintenissen die voor hen uit die  Overeenkomst jegens PHÉRA voortvloeien.

Artikel 9. Uitvoering van de Overeenkomst 

9.1. PHÉRA voert de Overeenkomst naar beste inzicht en  vermogen uit, met inachtneming van de geldende  kwaliteitsnormen en in het bijzonder haar  Kwaliteitshandboek. 

9.2. PHÉRA heeft het recht om de overeengekomen  dienstverlening voor eigen rekening en risico geheel of ten  dele te laten uitvoeren door derden, tenzij uitdrukkelijk en  schriftelijk anders overeengekomen. 

9.3. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant dat PHÉRA tijdig  kan beginnen aan de uitvoering van de Overeenkomst.

9.4. Indien de Klant er niet voor heeft gezorgd dat PHÉRA tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de Overeenkomst,  komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra  uren voor rekening van de Klant, en kunnen eventuele  nadelen voor de Klant die ontstaan doordat hij het product  of de dienst van PHÉRA niet (tijdig) aan de eindgebruiker  kan (af)leveren niet op PHÉRA verhaald worden. 

9.5. De Overeenkomst wordt door PHÉRA uitsluitend uitgevoerd  ten behoeve van de Klant. Derden kunnen aan de inhoud van  de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan  de wijze waarop aan de Overeenkomst al dan niet uitvoering  is gegeven, geen rechten ontlenen.

Artikel 10. Duur van de Overeenkomst betreffende een dienst

10.1. De Overeenkomst tussen PHÉRA en de Klant betreffende  een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde  tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst iets anders  voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn  overeengekomen. 

10.2. Indien de partijen binnen de looptijd van de Overeenkomst  voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een  termijn zijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale  termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de Klant  PHÉRA schriftelijk in gebreke stellen.

Artikel 11. Opzeggen van een Overeenkomst voor een dienst van  onbepaalde tijd 

11.1. Partijen kunnen een Overeenkomst voor een dienst die voor  onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen, zonder opgaaf van redenen, met inachtneming van een  opzegtermijn van één maand. 

11.2. Indien de Overeenkomst eindigt voordat de opdracht is  volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend, is verstreken, en  de verschuldigdheid van de vergoeding afhankelijk is van de  volbrenging of van het verstrijken van die tijd, heeft PHÉRA  recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van deze  vergoeding. Bij de bepaling hiervan wordt onder meer  rekening gehouden met de reeds door PHÉRA verrichte  werkzaamheden, het voordeel dat de Klant daarvan heeft,  en de grond waarop de Overeenkomst is geëindigd. 

11.3. In het in 11.2 bedoelde geval heeft PHÉRA slechts recht op  de volledige vergoeding, indien het einde van de  Overeenkomst aan de Klant is toe te rekenen en de betaling  van de volledige vergoeding, gelet op alle omstandigheden  van het geval, redelijk is. Op het bedrag van de vergoeding worden de besparingen die voor PHÉRA uit de voortijdige  beëindiging voortvloeien, in mindering gebracht. 

11.4. Een natuurlijk persoon die een opdracht heeft verstrekt uit  hoofde van PHÉRA is ter zake van een opzegging geen  schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud 

12.1. PHÉRA blijft eigenaar van alle geleverde producten en alle  verrichte diensten totdat de Klant volledig heeft voldaan aan  al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van PHÉRA op  grond van wat voor met PHÉRA gesloten Overeenkomst dan  ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten  in de nakoming. 

12.2. Tot de tijd dat de Klant aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van PHÉRA heeft voldaan, kan PHÉRA zich  beroepen op het eigendomsvoorbehoud en de zaken  terugnemen. 

12.3. Voordat het eigendom van producten en verrichte diensten  is overgegaan van PHÉRA op de Klant, mag de Klant deze  niet verpanden, verkopen, vervreemden, uitlenen, publiceren  of anderszins bezwaren. 

12.4. Indien PHÉRA een beroep doet op haar  eigendomsvoorbehoud, geldt de Overeenkomst als  ontbonden en heeft PHÉRA het recht om schadevergoeding,  gederfde winst en rente te vorderen van de Klant. 

Artikel 13. Recht van terugvordering 

13.1. Zodra de Klant in verzuim is, is PHÉRA gerechtigd het recht  van terugvordering in te roepen ten aanzien van de  onbetaalde aan de Klant geleverde producten en/of het  ongedaan maken van de onbetaalde voor de Klant verrichte  diensten. 

13.2. PHÉRA roept het recht van terugvordering in door middel  van een schriftelijke en/of elektronische mededeling.

13.3. Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen  recht van terugvordering, dient de Klant de producten waar  dit betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan  PHÉRA, tenzij de partijen uitdrukkelijk andere afspraken  maken, die zij schriftelijk vastleggen. 

13.4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de  teruggevorderde producten en diensten komen voor  rekening van de Klant.

Artikel 14. Levertijd 

14.1. De door PHÉRA opgegeven levertijden van producten en  dienstverleningen zijn indicatief en geven de Klant bij  overschrijding daarvan geen recht op ontbinding van de  Overeenkomst of schadevergoeding, tenzij de partijen  uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

14.2. De levertijd vangt aan op het moment dat de Klant het  (elektronische) bestelproces of dienstverleningsverzoek volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische)  bevestiging heeft gekregen van PHÉRA. 

14.3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om  de Overeenkomst te ontbinden, tenzij PHÉRA binnen 14  dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, niet kan  leveren of de partijen hierover uitdrukkelijk en schriftelijk  iets anders zijn overeengekomen. 

14.4. Een product of dienst wordt enkel met spoed geleverd  indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en  PHÉRA mag voor spoedleveringen een vergoeding rekenen.

Artikel 15. Verzekering 

15.1. De Klant verplicht zich ertoe de volgende zaken voldoende  te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere  brand, ontploffings- en waterschade, evenals diefstal: 

15.2. geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van  de onderliggende Overeenkomst;

 • alle zaken van PHÉRA die bij de Klant aanwezig zijn; 
 • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.

15.3. De Klant geeft op eerste verzoek van PHÉRA de polis van  deze verzekeringen ter inzage. 

15.4. PHÉRA verplicht zich ertoe tenminste te beschikken over  een deugdelijke bedrijfs-, rechtsbijstands- en  beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 

Artikel 16. Garantie 

16.1. Wanneer partijen een Overeenkomst met een  dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor  PHÉRA enkel inspanningsverplichtingen, geen  resultaatsverplichtingen. 

16.2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van  toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e)  bereiding of fabricage, of het gebruik van ondeugdelijk  materiaal. 

16.3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en  van schade ontstaan als gevolg van ongevallen,  aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of  ondeskundig gebruik of ondeskundige bewaring door de  Klant, nalatigheid, ondeskundig of niet-geïnformeerd  gebruik of bewaring door de Eindgebruiker, alsook wanneer  de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden  vastgesteld. 

16.4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de  producten die het voorwerp zijn van een Overeenkomst tussen Partijen, gaat over op de Klant op het moment deze  juridisch en/of feitelijk worden geleverd, in de macht van  Klant komen of van een derde die het product ten behoeve  van Klant in ontvangst neemt.

Artikel 17. Onderzoek en klachten 

17.1. De Klant is gehouden het geleverde product of de verleende  dienst te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment  dat PHÉRA de desbetreffende zaken aan hem ter  beschikking heeft gesteld, dan wel de desbetreffende  werkzaamheden heeft uitgevoerd. 

17.2. Onderdelen van het onderzoek door de Klant omvat een  controle of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde of verleende overeenstemt met hetgeen is  overeengekomen en voldoet aan de eisen die Partijen  dienaangaande zijn overeengekomen. 

17.3. Indien een geleverd product of verleende dienst niet  beantwoordt aan hetgeen de Klant redelijkerwijs van de  Overeenkomst mocht verwachten, dient de Klant PHÉRA  daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen één  maand na plaatsvinding van de tekortkomingen, op de  hoogte te stellen. 

17.4. Bij het op de hoogte stellen van PHÉRA van een  tekortkoming of kwaliteitsgebrek anderszins door de Klant,  geeft de Klant een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving  van de tekortkomingen, zodat PHÉRA in staat is hierop  adequaat te reageren. 

17.5. De Klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft  op een Overeenkomst tussen partijen. Klachten die geen betrekking hebben op een Overeenkomst van een Klant met  PHÉRA, kunnen niet in behandeling worden genomen.

17.6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende  werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat  PHÉRA ertoe verplicht kan worden andere werkzaamheden  te verrichten dan zijn overeengekomen in de Overeenkomst.

17.7. Het indienen van een klacht door de Klant die betrekking  heeft op het object van een overeenkomst, tijdens de  geldigheidsduur van de overeenkomst of na afronding van  de overeengekomen opdracht, schort de betalingsverplichting van de Klant niet op.

Artikel 18. Ingebrekestelling 

18.1. De Klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te  maken aan PHÉRA. 

18.2. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant dat een  ingebrekestelling PHÉRA ook daadwerkelijk tijdig bereikt.

Artikel 19. Aansprakelijkheid 

19.1. PHÉRA is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de  Klant of Eindgebruiker lijdt indien en voor zover die schade  is veroorzaakt door opzet, aantoonbare roekeloosheid of  bewezen nalatigheid van PHÉRA. 

19.2. Indien PHÉRA aansprakelijk is voor enige schade, is het  slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit  of direct verband houdt met de uitvoering van een  Overeenkomst. 

19.3. PHÉRA is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met  daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst,  gemiste besparingen of kortingen, schade aan derden en  schade door bedrijfsstagnatie. 

19.4. Indien PHÉRA aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid  beperkt tot het bedrag dat door een gesloten  (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald  en bij gebreke van (volledige) uitkering door een  verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de  aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)  factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking  heeft. 

19.5. De Klant vrijwaart de PHÉRA voor vorderingen van derden  wegens schade die veroorzaakt is of tot stand heeft kunnen  komen doordat de Klant aan PHÉRA onjuiste of onvolledige  informatie heeft verstrekt, of geen of onvoldoende  beschikking verleende aan PHÉRA tot zijn systemen voor  kwaliteitsbewaking. 

19.6. De Klant vrijwaart PHÉRA voor alle aanspraken omtrent  schade van immateriële aard van derden, daaronder mede  begrepen, aandeelhouders, bestuurders, commissarissen  en personeel van de Klant, alsook gelieerde rechtspersonen  en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van de  Klant betrokken zijn, die voortvloeien uit of verband houden  met de werkzaamheden van PHÉRA onder een Overeenkomst ten behoeve van de Klant. 

19.7. In geval van een aanspraak van een derde omtrent schade  van materiële of immateriële aard kan de Klant de  aansprakelijkheid enkel overdragen naar PHÉRA voor zover  en in de mate dat de schade aan PHÉRA te wijten is. Deze  aansprakelijkheid is in ieder geval verminderd met het deel  van de aansprakelijkheid wat de Klant toekomt door een  eventueel ontbreken of falen van diens systemen voor  kwaliteitsbewaking, alsook de controles die onder de  verantwoordelijkheid van de klant vallen. Bij een dergelijke overdracht van aansprakelijkheid is de Klant gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan het onderzoek naar  de toedracht van de feiten waaruit de schade voortvloeide,  waarbij in ieder geval een audit plaatsvindt naar de  systemen van kwaliteitsbewaking van de Klant en PHÉRA door een daartoe bevoegde instantie.

Artikel 20. Vervaltermijn van aansprakelijkheid 

20.1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van PHÉRA  vervalt in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit  aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee  wordt niet uitgesloten van het bepaalde in Artikel 1146 BW.

Artikel 21. Recht op ontbinding 

21.1. De Klant heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden  wanneer PHÉRA toerekenbaar tekortschiet in de nakoming  van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien  haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding  niet rechtvaardigt. 

21.2. Indien de nakoming van de verplichtingen door PHÉRA niet  blijvend of tijdelijk onmogelijk is, kan de ontbinding pas  plaatsvinden nadat PHÉRA in verzuim is. 

21.3. PHÉRA heeft het recht de Overeenkomst met de Klant te  ontbinden indien de Klant zijn verplichtingen uit de  Overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, alsook  indien PHÉRA kennis heeft genomen van omstandigheden  die haar goede grond geven om te vrezen dat de Klant zijn  verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen of dat de  uitvoering van de Overeenkomst met de Klant PHÉRA  medeplichtig maakt aan illegale activiteit. 

21.4. In geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding van de  Overeenkomst met een Klant door PHÉRA is zij niet  gehouden tot enige schadevergoeding en zijn haar  vorderingen aan de Klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 22. Overmacht 

22.1. In aanvulling op het bepaalde in Artikelen 1147 en 1148 BW  geldt dat een tekortkoming van PHÉRA in de nakoming van  enige verplichting ten aanzien van de Klant niet aan PHÉRA  kan worden toegerekend in een van de wil en het handelen  van PHÉRA onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming  van haar verplichtingen ten aanzien van de Klant geheel of  gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van  haar verplichtingen in redelijkheid niet van PHÉRA kan  worden verlangd. 

22.2. Tot de in 22.1 genoemde overmachtssituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals  oorlog, opstand, rellen, natuurrampen, et cetera);  wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers  of andere derden; onverwachte elektriciteits-, internet-,  computer-, telecom- en materiële storingen;  computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen,  onvoorziene vervoersproblemen, slechte  weersomstandigheden, werkonderbrekingen en materiële  defecten. 

22.3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor  PHÉRA één of meerdere verplichtingen naar de Klant niet  kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort tot  PHÉRA er weer aan kan voldoen. PHÉRA verplicht zich ertoe  de Klant hiervan zo snel mogelijk na het vaststellen van de  overmachtssituatie op de hoogte te brengen.

22.4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste  30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de  Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

22.5. PHÉRA is de Klant in een overmachtssituatie geen enkele  (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als de Klant of  de Eindgebruiker door het niet uitvoeren van de  Overeenkomst door PHÉRA enige financiële, materiële of  gezondheid-gerelateerde nadelen zou ondervinden of als  PHÉRA als gevolg van het niet uitvoeren van een  Overeenkomst tijdens de overmachtstoestand enig  voordeel geniet.

Artikel 23. Informatieverstrekking door de Klant 

23.1. De Klant verstrekt alle informatie en gegevens, uit eigen  beweging dan wel op verzoek, die relevant zijn voor de  correcte uitvoering van de Overeenkomst tijdig en in  gewenste vorm en op gewenste wijze aan PHÉRA. 

23.2. De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en  betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde  informatie en gegevens, ook indien deze van derden  afkomstig zijn. 

23.3. De Klant, die een (para)medische-, (para)farmaceutische- of  zorginstantie is, staat in voor het anonimiseren en de  geheimhouding van alle (medische) gegevens die niet  relevant is voor de correcte uitvoering van de  Overeenkomst. 

23.4. Indien de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door  PHÉRA redelijkerwijs verlangde informatie of gegevens  beschikbaar stelt en de uitvoering van de Overeenkomst hierdoor vertraging oploopt, dan komen de daaruit  voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van  Klant. Hierbij wordt tevens de termijn voor de uitvoering van  de Overeenkomst automatisch door PHÉRA verlengd met  de tijd van de opgelopen vertraging.

Artikel 24. Informatieverwerking 

24.1. Zowel PHÉRA als de Klant zijn beide  verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene  Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor  verwerkingen van medische- en persoonsgegevens van de  Eindgebruiker en zij nemen de regels die op grond van de  AVG gelden voor het verwerken van persoonsgegevens  door verwerkingsverantwoordelijken in acht. 

24.2. PHÉRA maakt een dossier aan conform de vigerende wet en regelgeving en richtlijnen en bewaart het dossier ten  minste gedurende de van toepassing zijnde wettelijke  bewaartermijn. 

24.3. PHÉRA verstrekt op verzoek van de Klant alle gegevens in  het kader van de door haar bewaarde en verwerkte  gegevens betreffende de geleverde producten en diensten. 

24.4. Indien en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert of  vernietigt PHÉRA de betreffende informatie of gegevens, tot  een behoud van de minimale informatie die PHÉRA van  rechtswege ter beschikking moet stellen of beschikbaar  houden voor inspectie of de autoriteiten.

Artikel 25. Intellectueel eigendom 

25.1. PHÉRA behoudt alle intellectuele eigendomsrechten  (waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrecht,  octrooirecht, merkenrecht), op alle opgestelde galenische  formules, synthese-schema’s, protocollen, methodes,  technieken, proces-omschrijvingen en -condities, ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens  of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen,  modellen, et cetera, tenzij partijen uitdrukkelijk en  schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

25.2. De Klant mag genoemde intellectuele eigendommen en  aanverwante zaken waarop de bepaling in 25.1 van  toepassing is, niet zonder voorafgaande uitdrukkelijke en  schriftelijke toestemming van PHÉRA (laten) kopiëren, aan  derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere  wijze gebruiken. 

25.3. De inhoud van de website, met inbegrip van, maar niet  beperkt tot, de merken, logo’s, tekeningen, data, product- en  bedrijfsnamen, teksten, beelden zijn beschermd door  intellectuele rechten en behoren tot aan PHÉRA of de  rechthoudende derden. 

Artikel 26. Geheimhouding 

26.1. De Klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook,  bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, patiëntgegevens,  gegevens uit de ontwikkelings- en onderzoeksactiviteiten  van PHÉRA) die hij van PHÉRA ontvangt geheim, tenzij  PHÉRA expliciet aangeeft of expliciet en schriftelijk is  overeengekomen dat de informatie is vrijgesteld van  geheimhouding. 

26.2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende  PHÉRA waarvan de Klant weet of redelijkerwijs kan  vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel  waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan PHÉRA schade kan berokkenen. 

26.3. De bepaling in 26.2 is ook van toepassing op informatie die  de Klant door een vergissing van de kant van PHÉRA of een  derde toekomt. 

26.4. De Klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen  dat hij de in 26.1 en 26.2 genoemde informatie ook geheim  houdt. 

26.5. PHÉRA houdt iedere informatie die zij, in welke vorm dan  ook, van de Klant, diens personeel, diens leveranciers of  diens cliënteel en de Eindgebruikers ontvangen geheim. 

26.6. PHÉRA neemt alle maatregelen die zij nodig acht om te  waarborgen dat zij de in 26.5 bedoelde informatie ook  geheimhoudt naar derden en haar werknemers en  onderaannemers die niet betrokken zijn bij de  Overeenkomst. 

26.7. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt  niet voor informatie: 

 1. die al openbaar was voordat de Klant deze informatie  vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit  het gevolg was van een schending van de  geheimhoudingsplicht door de Klant; 
 2. die door de Klant openbaar wordt gemaakt op grond  van een wettelijke plicht, waar geen redelijk alternatief  bestaat waar de geheimhouding gewaarborgd kan  worden. 

26.8. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt  voor de duur van de onderliggende Overeenkomst en voor  een periode van 10 jaar na de afloop ervan.

Artikel 27. Boetebeding 

27.1. Indien de Klant Artikel 25 en Artikel 26 van deze algemene  voorwaarden over geheimhouding en intellectueel  eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding  ten behoeve van PHÉRA een boete van € 100.000,00 en kan PHÉRA een gerechtelijke procedure instellen tegen de Klant.  Als in deze gerechtelijke procedure een straf wordt  uitgesproken tegen de Klant, kan geen beroep worden  gedaan op ne bis in idem. 

27.2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag van 5 % van  het in 27.1 genoemde bedrag voor elke dag dat die  overtreding voortduurt, ook wanneer de gegevens gelekt  zijn naar informatiekanalen waar de Klant geen directe  invloed op heeft. 

27.3. Voor het verbeuren van deze boete is enkel een vaststelling  van de feiten door PHÉRA nodig. Geen voorafgaande  ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook  hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 

27.4. Het verbeuren van de in 27.1 bedoelde boete doet geen  afbreuk aan de overige rechten van PHÉRA, waaronder haar recht om naast de boete een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 28. Wijziging van de Overeenkomst 

28.1. Indien na het afsluiten van de Overeenkomst het voor de  uitvoering ervan nodig blijkt om de inhoud van de  Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, passen de  partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Artikel 29. Wijziging van de algemene voorwaarden

29.1. PHÉRA is gerechtigd deze algemene voorwaarden te  wijzigen of aan te vullen. 

29.2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

29.3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal PHÉRA vooraf expliciet kenbaar maken aan de Klant. 

29.4. Klanten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de Overeenkomst te beëindigen.

Artikel 30. Overgang van rechten 

30.1. Rechten van de Klant uit een Overeenkomst tussen de partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van PHÉRA. 

30.2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in Artikel 1138 BW.

Artikel 31. Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid

31.1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene  voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de  overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

31.2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval  vervangen door een bepaling die op wettelijk toelaatbare  wijze het dichtst komt bij hetgeen PHÉRA bij het opstellen  van de voorwaarden op dat punt voor ogen had, die niet  nietig of vernietigbaar is.

Artikel 32. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

32.1. Op iedere Overeenkomst tussen de partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of uitdrukkelijk schriftelijk anders  overeengekomen. 

32.2. De Belgische rechter in het arrondissement waar PHÉRA is  gevestigd, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van  eventuele geschillen tussen de partijen, tenzij de wet  dwingend anders voorschrijft of uitdrukkelijk schriftelijk  anders overeengekomen.

Deel 2: Specifieke clausules - dienst informatievoorziening

Artikel 33. Definities 

33.1. PHÉRA: PHÉRA bv, zoals bedoeld in Artikel 1.1.

33.2. Gebruiker: een natuurlijk of rechtspersoon die gebruik  maakt van de website. 

33.3. Extern: bijvoeglijk naamwoord om te verwijzen naar een bron, dienst of  elke andere voorziening van een natuurlijk of rechtspersoon anders dan PHÉRA. 

33.4. Website: alle van de door PHÉRA ontwikkelde en/of  beheerde informatiepagina’s en diens subpagina’s onder  de domeinnaam phera-online.be.

Artikel 34. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

34.1. Bepalingen uit DEEL 2 zijn in aanvulling op de bepalingen  van DEEL 1 en enkel van toepassing op de Gebruiker.

34.2. Door de registratie en/of inloggen bij, en het gebruik van de  Website verklaart de Gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord  met deze voorwaarden. 

34.3. Bepalingen uit DEEL 2 zijn eveneens van toepassing bij  gebruik van andere dienstverleningen van PHÉRA, zoals  beschreven in DEEL 3 en verder, die via de Website worden  aangeboden.

Artikel 35. Aanvang van de Overeenkomst – suppl. Artikel 7

35.1. De Overeenkomst vangt onmiddellijk aan voor onbepaalde  tijd, na registratie van de Gebruiker, op moment van  (elektronische) bevestiging door PHÉRA. 

35.2. Iedere Gebruiker die niet is ingelogd op de Website en  bijgevolg geen gebruikt maakt van de online  informatievoorziening wordt beschouwt als passant en met een passant is als zodanig geen Overeenkomst gesloten. Dit leidt in geen  geval tot ongeldigheid van (delen van) de Algemene  Voorwaarden.

Artikel 36. Gebruikerservaring 

36.1. PHÉRA is behouden beperkingen op de rechten van de  Gebruiker op te leggen in functie van de hoedanigheid van  de registratie en inachtneming van de betalingstermijn. 

36.2. PHÉRA levert grote inspanningen om ervoor te zorgen dat  de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist,  nauwkeurig en actueel is, en de gebruiker kan dienen als een  leidraad in diens vertaling naar een toepassing in diens  professionele bezigheden. Ondanks deze inspanningen  kunnen zich onverhoopt onjuistheden voordoen in de ter  beschikking gestelde informatie. Als de Gebruiker opmerkt  dat de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of  indien bepaalde informatie op of via de Website  onbeschikbaar zou zijn, wordt deze verzocht dit kenbaar te  maken aan PHÉRA (email: info@phera-online.be). In  dergelijke gevallen zal PHÉRA de grootst mogelijk  inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. 

36.3. De inhoud van de Website, met inbegrip van weblinks, kan  te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving  aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. 

36.4. De Website kan hyperlinks bevatten naar Externe websites  of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar  verwijzen. Zeker waar het hyperlinks betreft in de  voorgestelde oplossingen bij geneesmiddeltekorten, levert PHÉRA grote inspanningen om te zorgen dat deze  hyperlinks verwijzen naar de juiste Externe website of  pagina’s van derden.

Artikel 37. Expertopinie 

37.1. Externe raadgevers, waaronder artsen, specialisten, apothekers en andere bevoegde en bekwame natuurlijke of rechtspersonen, kunnen vrijblijvend desgewenst of  desgevraagd suggesties of aanvullende informatie omtrent  een vraagstuk inbrengen onder de noemer “Expertopinie”. 

37.2. Bij aanvraag voor en bij formulering van een suggestie of aanvullende informatie door een Externe raadgever is dit duidelijk kenbaar gemaakt bij het betreffende vraagstuk  door een begeleidende afbeelding. 

37.3. Bij inbreng en weergave van een suggestie waarbij een Externe raadgever is gecontacteerd, zal de datum van het contact, het beroep van de Externe raadgever en eventueel  diens specialisme worden weergegeven. Andere persoonlijke of professionele informatie van de Externe  raadgever worden door PHÉRA nooit kenbaar gemaakt  binnen de informatievoorziening.

Artikel 38. Aansprakelijkheid website – suppl. Artikel 19

38.1. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen en  omschrijvingen op de Website of in een catalogus zijn  slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en  kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of  gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst en/of het  opschorten van enige verplichting. 

38.2. De informatie op de website is van algemene aard. De  informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke  omstandigheden, en kan dus niet beschouwd worden als  een persoonlijk, professioneel, juridisch of medisch advies  aan de Gebruiker, de Klant en diens cliënteel, Eindgebruikers of derden. 

38.3. Met inachtneming van 36.2 kan PHÉRA evenmin aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of  onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de  informatie op de Website. 

38.4. PHÉRA geeft geen garanties voor de goede werking van de  Website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk  gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke  (on)beschikbaarheid van de Website of voor enige vorm van  schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou  voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de  Website. PHÉRA kan in geen geval tegenover wie dan ook,  op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze  aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als  gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder  beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen,  beschadiging van programma’s of andere gegevens op het  computersysteem, van apparatuur, programmatuur of  andere van de Gebruiker. 

38.5. Met inachtneming van 36.4 verklaart PHÉRA echter uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud  of over andere kenmerken van deze Externe websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm  van schade door het gebruik ervan.

Deel 3: Specifieke clausules - dienst vervangingen

Artikel 39. Definities 

39.1. Opdrachtnemer: PHÉRA bv, zoals bedoeld in Artikel 1.1.

39.2. Opdrachtgever: Klant, zoals bedoeld in Artikel 1.2.

39.3. Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

39.4. Vervanger: Natuurlijk of rechtspersoon die is aangesteld door en uit hoofde van de Opdrachtnemer de vervangende werkzaamheden uitvoert. 

39.5. Opdracht: Specificaties van de uit te voeren  werkzaamheden met de daarbij behorende afspraken  die door de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer zijn  overeengekomen.

Artikel 40. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

40.1. Bepalingen uit DEEL 3 zijn in aanvulling op de  bepalingen van DEEL 1 en enkel van toepassing op  vervangende dienstverleningen op locatie anders dan  bedrijfslocaties van de Opdrachtnemer. 

40.2. Bepalingen uit DEEL 1 en DEEL 3 zijn telkens van  toepassing op elke Overeenkomst tenzij Partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen. 

40.3. Indien en voor zover DEEL 1 en DEEL 3 bepalingen  bevatten die strijdig zijn met bepalingen in de  Overeenkomst, alsmede indien en voor zover in deze  Overeenkomst expliciet van één of meer bepalingen van  de Algemene Voorwaarden wordt afgeweken,  prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.

Artikel 41. Toewijzing van de Opdracht 

41.1. De Opdrachtnemer laat de effectieve uitvoering van de  Opdracht over aan één of meerdere Vervangers, die  werknemers of onderaannemers zijn van de  Opdrachtnemer en op wiens bekwaamheid en  deskundigheid de Opdrachtnemer toeziet. Partijen  komen overeen hoeveel Vervangers zij nodig achten  voor de uitvoering van de Opdracht. 

41.2. Het staat de Opdrachtgever vrij om te verzoeken om een  specifieke Vervanger. De Opdrachtnemer overweegt of  dit verzoek al dan niet gehonoreerd kan worden, volledig  of gedeeltelijk, en stelt indien mogelijk andere  Vervangers voor, die beschikken over de kwaliteiten die  nodig zijn voor het beoogde resultaat van de Opdracht. 

41.3. De Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd de  Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden op  grond van het niet honoreren van het verzoek zoals  bedoeld in 41.2. 

41.4. De Partijen formuleren voorafgaand aan het  aanvaarden van de Opdracht tezamen de objectieve  kwalificaties waarvan de Vervanger(s) moet(en)  voldoen.

Artikel 42. Feitelijke uitvoering 

42.1. De Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat het  feitelijk uitvoeren van de door hem aangevraagde  dienstverlening op locatie tijdig kan plaatsvinden. 

42.2. De Opdrachtgever voorziet tijdig de noodzakelijke  vereisten om de beroepsuitoefening door de Vervanger  mogelijk te maken. 

42.3. De Opdrachtnemer laat de Opdracht door de Vervanger  zelfstandig en naar eigen inzicht verrichten. Deze stelt  de werkzaamheden die hij nodig acht voor de goede  uitvoering van de Opdracht, zoals hij is geïnstrueerd  door de Opdrachtnemer en op een wijze die in lijn is met  de beroepsdeontologie. De Vervanger kan door de  Opdrachtgever niet gedwongen worden tot het stellen  van daden of tot betrokkenheid in daden, die de  Vervanger niet in lijn acht met een behoorlijke uitvoering  van zijn beroep.  

42.4. De Opdrachtgever heeft uitdrukkelijk geen  zeggenschap over de werkzaamheden van de feitelijke  uitvoerder van de Opdracht. Het staat de Opdrachtgever  vrij suggesties ten behoeve van de goede uitvoering van  de Opdracht te verzoeken aan de Opdrachtnemer of  betreffende Vervanger(s). 

42.5. De Opdrachtnemer houdt toezicht op de kwaliteit van de  geleverde diensten en behoudt verantwoordelijkheid en  aansprakelijkheid voor de kwaliteit van de geleverde  diensten.  

42.6. Het staat de Opdrachtnemer vrij de werkzaamheden  voor eigen rekening en risico geheel of ten dele te laten  uitvoeren door de door haar aangestelde Vervanger(s),  behoudens beroepskwalificaties en gemaakte  afspraken. De Opdrachtnemer meldt voorafgaand aan  de vervanging aan de Opdrachtgever wie de Opdracht namens haar uitvoert. 

42.7. In geval van vervanging van de Vervanger zoals bedoeld  in 42.6 blijft de Opdrachtnemer jegens de  Opdrachtgever onverkort verantwoordelijk voor de  noodzakelijke beroepskwalificaties, kwaliteit van het  werk en het naleven van de gemaakte afspraken. 

42.8. De Opdrachtnemer brengt de Opdrachtgever onverwijld  in kennis van de voltooiing van de Opdracht, indien de Opdrachtgever daarvan anders niet op de hoogte zou  zijn. De Opdrachtnemer legt aan de Opdrachtgever  verantwoording af over de wijze waarop zij zich van  haar Opdracht heeft gekweten. Indien de  Opdrachtnemer ten laste van de Opdrachtgever gelden  heeft uitgegeven of te diens behoeve heeft ontvangen,  legt de Opdrachtnemer daarvan rekening en  verantwoording af.

Artikel 43. Aanwijzingen en gezag in functie van de Opdracht

43.1. De Opdrachtnemer en in het bijzonder de Vervanger zijn  bij het uitvoeren van de overeengekomen  werkzaamheden geheel zelfstandig van de  Opdrachtgever. De Vervanger verricht de  overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht, in  lijn met de kwaliteitsnormen en deontologie van zijn  beroep, in lijn met de instructies die hem zijn gegeven  door de Opdrachtnemer en in lijn met de  kwaliteitsnormen van de Opdrachtnemer, zonder  toezicht of leiding van de Opdrachtgever. 

43.2. De verwachtingen van de Opdrachtgever omtrent de  uitvoering van de Opdracht worden vooraf  gespecificeerd in de Overeenkomst of  dienovereenkomstige bijgesloten specificaties.

43.3. Het staat de Opdrachtgever vrij aanwijzingen,  instructies, suggesties en feedback te geven aan de  Opdrachtnemer of betreffende Vervanger(s) tijdens de  uitvoering van de Opdracht. Het staat de  Opdrachtnemer of betreffende Vervanger(s) vrij de  verzoeken al dan niet te honoreren. De Opdrachtnemer  is niet verplicht tot het aanvaarden van de instructies en  kan indien noodzakelijk de Overeenkomst herzien  zonder opschorting van de meest recente vastgestelde  Overeenkomst. 

43.4. Indien aanwijzingen of instructies van de  Opdrachtgever leiden tot een aanpassing van de  specificaties van het beoogde resultaat van de  Opdracht heroverweegt de Opdrachtnemer of de  Vervanger de meest geschikte persoon is om de  Opdracht uit te voeren, en of er meer Vervangers of  bijkomende werkzaamheden nodig zijn voor het  beoogde resultaat. Zo ja, staat het de Opdrachtnemer  vrij hier bijkomende kosten voor aan te rekenen naar de  Opdrachtgever. 

43.5. De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze  Overeenkomst te beëindigen met onmiddellijke ingang  in geval van expliciete of impliciete dwang door de  Opdrachtgever over de Vervanger van enigerlei aard. De  Opdrachtnemer aanvaardt geen verantwoordelijkheid  voor eventuele schade die volgt uit een dergelijke  beëindiging. 

43.6. De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze  Overeenkomst te beëindigen met onmiddellijke ingang  indien de Opdrachtgever werkgeversautoriteit doet  gelden of poogt te doen gelden over de Vervanger. De  Opdrachtnemer aanvaardt geen verantwoordelijkheid  voor eventuele schade die volgt uit een dergelijke  beëindiging. 

43.7. Niettegenstaande het gestelde in, 43.1 tot en met 43.6,  vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de Opdracht  nodig is, een afstemming met de Opdrachtgever plaats  in geval van samenwerking met anderen, zodat deze  optimaal kan verlopen. Indien noodzakelijk voor de  werkzaamheden richt de Vervanger zich naar de  arbeidstijden die gehanteerd worden door de  Opdrachtgever.

Artikel 44. Eigendommen van de Opdrachtgever

44.1. De Opdrachtnemer en in het bijzonder de Vervanger is  gehouden bij het gebruik van de eigendommen van de  Opdrachtgever, die aan hem in het kader van de  uitvoering van de opdracht ter beschikking zijn gesteld,  de zorg van een goede Opdrachtnemer in acht te  nemen. 

44.2. Na de uitvoering van de Opdracht is de Opdrachtnemer  gehouden alle zaken van of ten behoeve van de  Opdrachtgever die de Opdrachtnemer op dat moment  onder zich heeft, onverwijld ter hand te stellen aan de  Opdrachtgever.

Artikel 45. Geheimhouding – suppl. Artikel 26 

45.1. Hetzelfde als bepaald in 26.5 geldt voor alle andere  informatie betreffende de Opdrachtgever waarvan de  Opdrachtnemer en/of de Vervanger weten of  redelijkerwijs kunnen vermoeden dat deze informatie  geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan zij kunnen verwachten dat verspreiding ervan schadelijk zou  kunnen zijn voor de Opdrachtgever, diens personeel of  diens cliënteel. 

45.2. In het geval dat de uitvoering van de Opdracht wordt  overgedragen naar een andere Vervanger, zoals  beschreven in Artikel 47, is het de Opdrachtnemer  toegelaten de nieuwe/vervangende Vervanger op de  hoogte brengen van informatie die vertrouwelijk of  geheim is, of waarvan redelijkerwijs verwacht kan  worden dat deze vertrouwelijk of geheim is, indien en  voor zover de Opdrachtnemer dit nodig acht voor de  goede uitvoering van de Opdracht. Deze bepaling doet  geen afbreuk aan de geheimhoudingsplicht, omdat  zodoende de nieuwe/vervangende Vervanger hier ook  aan gebonden is. 

45.3. De in Artikel 26 en Artikel 45 omschreven  geheimhouding geldt voor de duur van de  Overeenkomst. Alle informatie die de Vervanger of de  Opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de Opdracht  wordt toevertrouwd over de bedrijfswerking, personeel,  cliënteel en leveranciers van de Opdrachtgever, wordt  vernietigd op het moment van het aflopen van de  Overeenkomst, indien dit aflopen regelmatig is. Bij een  voortijdige beëindiging van de Overeenkomst, wordt  eveneens alle geheime en vertrouwelijke informatie  vernietigd, behalve de informatie waarvan de  Opdrachtnemer de bewaring nodig acht op wettelijk  basis of in het kader van een eventueel onderzoek naar  de toedracht van de voortijdige beëindiging van de Overeenkomst.

Artikel 46. Inzet, wijzigingen en annulering 

46.1. Inzet van de Vervanger is afhankelijk van de  capaciteitsplanning bij de Opdrachtgever en de  beschikbaarheid van de Opdrachtnemer en de  betreffende Vervanger(s). 

46.2. De Opdrachtnemer en de betreffende Vervanger(s) zijn  nooit verplicht een verzoek tot het verrichten van een  bepaalde dienstverlening te honoreren. 

46.3. Afhankelijk van het overeengekomen dienstverlenend  karakter kan de Opdrachtgever de Opdrachtnemer en de betreffende Vervanger(s) gedurende de looptijd van de  Overeenkomst verzoeken tot het verrichten van: 

 1. ad hoc dienstverlening, waarbij de Opdrachtgever vrij is een verzoek in te dienen tot het verstrekken of  wijzigen van een Opdracht; 
 2. geplande dienstverlening, waarbij Opdrachten ten  minste vier weken op voorhand kenbaar worden  gemaakt aan de Opdrachtnemer; 
 3. gemengde dienstverlening, waarbij de omschrijving van 46.3 a. en b. worden gecombineerd. 

46.4. De Opdrachtgever kan de inzet van de diensten van de  Opdrachtnemer en de betreffende Vervanger(s) schriftelijk, elektronisch en/of telefonisch verzoeken.  Mondelinge (telefonische) toezeggingen dienen te allen  tijde binnen 6 uren, doch voor aanvang van de  gevraagde of gewijzigde dienstverlening, schriftelijk of  elektronisch te worden bevestigd en ten minste het  soort dienst, de locatie, de data en de uren bevatten van  de gewenste dienstverlening. 

46.5. Bij een ad hoc dienstverlenende overeenkomst (zie 46.3 a.) wordt 125 % van de gebruikelijke vergoeding in  rekening gebracht, in geval van: 

 1. wijzigingen binnen 24 uur van een reeds aangenomen Opdracht of dienstverlening; 
 2. aanname van een Opdracht of dienstverlening  binnen 24 uur; 

46.6. Bij een geplande of gemengde dienstverlenende overeenkomst (zie 46.3 b. en c.) wordt 150 % van de  gebruikelijke vergoeding in rekening gebracht, in geval  van: 

 1. wijzigingen binnen 48 uur van een reeds aangenomen Opdracht of dienstverlening; 
 2. aanname van een Opdracht of dienstverlening  binnen 48 uur; 

46.7. De berekening voor het bepalen van de termijnen als  beschreven in 46.5 en 46.6 gaat uit van de gewijzigde of  oorspronkelijke dienstverlening, welke het kortst tot het  moment van aanvraag is. 

46.8. De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer kunnen zonder  opgave van reden de afgesproken Opdracht zeven kalenderdagen van tevoren annuleren. 

46.9. De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer kunnen enkel met opgave van reden de afgesproken Opdracht binnen  zeven kalenderdagen van tevoren annuleren. Indien de annulering binnen 48 uur voorafgaand een reeds  overeengekomen dienst plaatsvindt door  Opdrachtgever, wordt 50 % van de verwachtte  vergoeding in rekeningen gebracht. 

46.10. Bij annulering van een gewijzigde of verplaatste Opdracht, waarvan de wijziging langer dan 24 uur (zie  46.5) of 48 uur (zie 46.6) van tevoren is doorgegeven,  wordt 125 % van de gebruikelijke vergoeding in rekening  gebracht.

Artikel 47. Onbeschikbaarheden 

47.1. In geval van voorzienbare onbeschikbaarheid,  gedefinieerd als een onbeschikbaarheid die twee of  meer weken voordien kenbaar is, van een Vervanger  stelt de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan tijdig  in kennis en stelt de Opdrachtnemer, indien gewenst en indien mogelijk, een andere Vervanger voor, die  beschikt over de kwaliteiten die nodig zijn om de  Opdracht goed uit te voeren. 

47.2. In geval van onvoorzienbare onbeschikbaarheid,  gedefinieerd als een onbeschikbaarheid die niet ten  minste twee weken voordien kenbaar is, van een  Vervanger stelt de Opdrachtnemer de Opdrachtgever  hiervan in kennis zodra de Opdrachtnemer hiervan zelf  op de hoogte is. De Opdrachtnemer voorziet, indien en  voor zover mogelijk, een vervangende Vervanger, die  beschikt over de kwaliteiten die nodig zijn om de  Opdracht goed uit te voeren voor de duur van de  onbeschikbaarheid. Hierbij heeft de Opdrachtgever niet  het recht de vervangende Vervanger te weigeren,  anders dan op grond van de objectieve kwalificaties. 

47.3. In geval van ziekte of calamiteit binnen 48 uur van de  Vervanger stelt de Vervanger zo spoedig mogelijk zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer op de hoogte,  behoudens 47.2 en 48.5, zonder aanvullende  bepalingen. 

47.4. De Opdrachtnemer behoudt ook tijdens een vervanging van de Vervanger de verantwoordelijkheid voor de  kwaliteit van het werk en het naleven van de gemaakte  afspraken.

Artikel 48. Levertijd – suppl. Artikel 14 behoudens Artikel 22

48.1. De levertijd van de dienstverlening van de  Opdrachtnemer heeft betrekking op de  overeengekomen datum en het tijdstip van de Opdracht zoals aangevraagd of opgegeven door de Opdrachtgever, die (elektronisch) is bevestigd door  Opdrachtnemer. 

48.2. Na bevestiging draagt de Opdrachtnemer de  verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de  Opdracht volledig over aan de Vervanger. 

48.3. Levertijden zijn in dit geval niet indicatief, maar bindend.

48.4. Overschrijding van de levertijd van de Opdrachtnemer dient onmiddellijk door de Vervanger kenbaar gemaakt  te worden aan de Opdrachtgever of diens gerechtigde  bevoegde of betrokkene. 

48.5. Bij overschrijding van meer dan 2 uur ten opzicht van de  aanvang van de Opdracht en waardoor de  Opdrachtgever in het gedrang komt, is de  Opdrachtgever gerechtigd de Opdracht voor diezelfde  datum te schrappen zonder (meer)kost en  schadevergoeding, beiderzijds, tot middernacht van  diezelfde datum. 

Artikel 49. Reis- en onkosten 

49.1. Reiskosten worden door de Opdrachtgever aan de  Opdrachtnemer vergoed tenzij de Partijen uitdrukkelijk  anders schriftelijk zijn overeengekomen. De te  vergoeden reiskosten worden gespecificeerd in iedere  overeenkomst, zijn maandelijks aanpasbaar in functie  van de actuele tarieven en zijn afhankelijk van de wijze  van verplaatsing: 

 1. voor niet-gemotoriseerde verplaatsingen worden  onkosten onder de noemer fietsvergoeding in  rekening gebracht; 
 2. voor gemotoriseerde verplaatsingen worden onkosten in rekening gebracht op basis van het  benzinetarief;
 3. voor verplaatsingen met het openbaar vervoer, worden onkosten in rekening gebracht op basis van het tarief van de laagste klasse van het openbaar vervoer voor het betreffende traject.

49.2. Onkosten anders dan reiskosten zoals bepaald in 49.1 die zijn verbonden aan de uitvoering van de Opdracht  vergoedt de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer,  voor zover die niet in de overeengekomen vergoeding zijn begrepen en ze in redelijkheid zijn gemaakt. Iedere  vorm van uitgaven voor onkosten dienen vooraf door de  Opdrachtnemer ter goedkeuring aan de Opdrachtgever  te worden voorgelegd. De Opdrachtnemer legt op vraag  van de Opdrachtgever deugdelijke bewijsstukken voor  van de gemaakte onkosten. 

49.3. Onkosten zoals bedoeld in 49.2 die om dwingende redenen zijn  gemaakt en derhalve niet vooraf ter goedkeuring door de  Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever kunnen worden  voorgelegd, dienen zo spoedig mogelijk, doch binnen 24 uur, kenbaar worden gemaakt. Onkosten om dwingende redenen  worden bij de kennisgeving verantwoord en bijgestaan door deugdelijke bewijsstukken van de gemaakte onkosten.

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

PHÉRA kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruikt van de diensten van PHÉRA en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan PHÉRA verstrekt. PHÉRA kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 1. Uw voor- en achternaam;
 2. Uw adresgegevens;
 3. Uw telefoonnummer;
 4. Uw emailadres;
 5. Uw IP-adres;
 6. Uw professionele werkzaamheden.

Verwerkingsgrond

PHÉRA verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, om u aanbiedingen te kunnen doen en offertes voor u te kunnen opstellen. Daarnaast kan u PHÉRA uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, zoals het verstrekken van informatie, technische adviezen of het organiseren van werkzaamheden. 

Bewaartermijn van persoonsgegevens

PHÉRA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelen die de grond zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens. Indien er geen overeenkomst met u tot stand komt, worden uw gegevens niet langer dan één jaar bewaard. Indien er een overeenkomst met u tot stand is gekomen, bewaart PHÉRA uw persoonsgegevens voor de duur zoals wordt voorzien in de Algemene Voorwaarden.

Delen met derden

PHÉRA verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, behalve om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In het kader van de uitvoering van een opdracht, kan PHÉRA een minimale hoeveelheid van uw persoonsgegevens in bruikleen verstrekken aan onderaannemers die betrokken zijn bij de effectieve uitvoering van de opdracht, waarbij PHÉRA de onderaannemer ertoe verplicht elke optekening van de persoonsgegevens te vernietigen op het moment van het aflopen van de opdracht. In deze gevallen is PHÉRA de bewaarder van de persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Bewaring van bezoekgegevens

Op de website van PHÉRA worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. PHÉRA gebruikt deze informatie om de werking en gebruikerservaring van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

PHÉRA maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van uw computer overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten van Amerika. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. PHÉRA heeft hier geen invloed op. PHÉRA heeft Google geen toestemming gegeven om via PHÉRA verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijderen sturen naar info@phera-online.be. PHÉRA zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

PHÉRA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u toch de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door PHÉRA verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met ons via info@phera-online.be. De website phera-online.be is eigendom van en wordt beheerd door PHÉRA bv. Wij zijn als volgt te bereiken:

Postadres: Galileilaan 15, 2845 Niel, België.

BTW-nummer: BE 0780.747.654.

CONTACT

Galileilaan 15

2845 Niel, Belgium

E: info@phera-online.be

BE 0780.747.654

 

© 2022 by PHÉRA

Onderhoud

De versie van de website voor tablets en smartphones is momenteel in onderhoud. Bezoek de website op een computer.